Hvem er vi

Verdens aidsdag (VAD) er et årlig internasjonalt arrangement som gjennomføres i Norge av en rekke organisasjoner som jobber med hiv/aids i til daglig, men med forskjellige innfallsvinkler.

(I alfabetisk rekkefølge)

Aksept

Aksept er et landsdekkende psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Vi er også et ressurssenter for fagpersoner og andre som søker kunnskap, råd og veiledning. Vi jobber for at mennesker som lever med hiv har et godt liv i nære relasjoner og i samfunnet. Aksepts fagteam har bred kompetanse og lang erfaring inne feltet. Vi har drevet senteret siden 1987. Aksept har et variert tilbud til enkeltpersoner, par og familier; samtaler, terapi og veiledning, fellesskap og nettverksbygging, kurs og undervisning. Det er mulig å bo på Aksepts Gjestehus i korte perioder på 1-3 uker. Vi tilbyr hurtigtest for hiv anonymt og gratis.

Apotek 1 Storgata

Hiv er ikke lenger en dødelig lidelse, men en kronisk sykdom.  Hivpositive lever lange og gode liv, så sant de bruker medisinene sine riktig.  Apotek 1 Storgata er ressursapotek for hivpositive. Enkelte medisiner og kosttilskudd kan ødelegge virkningen av hivbehandlingen. Noen kombinasjoner kan gi uheldige bivirkninger. Spør oss om riktig legemiddelbruk!

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

FHN er en brukerforening som arbeider for mer skadereduserende og smitteforebyggende innsats. Organisasjonen deler ut brukerutstyr på gateplan og informerer om skade- og smittefare.

Fransiskushjelpens Gatetjeneste

Fransiskushjelpen består av Sykepleie på hjul (SPH) og Fransiskushjelpens Oppsøkende tjeneste (FOT). Vi er til stede i Oslos rus- og gateprostitusjonsmiljø. SPH er sykepleiere som deler ut rent brukerutstyr: både sprøyter, folie for røyking av heroin, kokekar, askorbinsyre og saltvann. Vi steller sår, veileder brukere for å fremme mestring i fht egen helse, og gjør vurderinger av hjelpebehov for våre brukere. FOT består av frivillige som går oppsøkende på kveldstid. De er til stede som medmennesker, uavhengig av faglig bakgrunn.

Fredskorpset

Fredskorpset gir unge mennesker i Norge og utviklingsland mulighet til å oppleve hverandres virkelighet. Siden år 2000 har over 5000 fredskorpsere vært utvekslet mellom Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nesten 400 organisasjoner og virksomheter utveksler unge mennesker i samarbeid med oss. Gjennom å samarbeide med hverandre deler organisasjonene kunnskap og erfaringer. Et fredskorpssamarbeid utvider perspektiver og endrer holdninger. Fredskorpset er en del av den statlige utviklingspolitikken.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fagdirektorat som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet skal styrke helsen til hele befolkningen gjennom helhetlig og målrettet arbeid. Helsedirektoratets visjon er: God helse – gode liv. Helsedirektoratet leder det nasjonale arbeid med å fremme seksuell helse og forebygge hiv gjennom Aksept og mestring – nasjonal hivstrategi 2009 – 2014, som er forankret i seks fagdepartement. Hovedmålet med hiv-strategien er et samfunn som aksepterer og mestrer hiv på en måte som både begrenser nysmitte og gir personer som lever med hiv gode betingelser for inkludering i alle livsfaser. Helsedirektoratet verdsetter det tette og gode samarbeid med sivilt samfunn i hiv-feltet. Vi står sammen i arbeidet med å nå målsettingen om å forebygge nysmitte av hiv, og bidra til god helse og gode liv for alle uavhengig av hivstatus.

Helse- og omsorgsdepartementet

Departementet har ansvar å gi gode helsetjenester i kommunen, på sykehus og hjelp til personer med psykiske lidelser og rus og tilgang til legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet har også ansvar for å være pådriver for forebygging av hiv i relevante sektorer. Regjeringen lanserte i 2009 den nasjonale hivstrategien”Aksept og mestring” (2009-2014) som flere departementer står bak. Hovedmålene er at nysmitte med hiv skal reduseres – særlig i grupper med høy sårbarhet for hiv og at alle som lever med hiv skal sikres god behandling og oppfølging uansett bakgrunn. I 2013 vil Helse- og omsorgsdepartementet prioritere å intensivere det målrettede arbeidet for å øke testfrekvensen på hiv og sette i verk nye tiltak for å øke kunnskapen om hiv i befolkningen.

Helseutvalget for bedre homohelse

Helseutvalget ble grunnlagt for 30 år siden som et svar på hiv/aids-epidemien blant menn som har sex med menn. I dag er Helseutvalget en evidensbasert forebyggingsorganisasjon som innlemmer alle aspekt hvor det er forskninsmessig bevist at menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner er helsemessig skjevfordelt i forhold til resten av befolkningen. Hiv/aids er fortsatt en betydelig utfordring blant sammekjønnselskende menn og derfor et hovedfokus for Helseutvalget.

HivNorge

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon med hovedsete i Oslo. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet. Vi skal bidra til større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering. Vi skal være til stede når avgjørelser blir tatt, og påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker berørt av hiv. Dessuten skal vi bidra til bedre kunnskap om hiv for å hindre videre spredning.

KAST Norge

KAST Norge er et tilbud til menn som kjøper sex og deres partnere. Vi tilbyr sexologisk rådgivning, smittesjekk, hiv hurtigtest, og chat- og telefonveiledning samt kondomer og glidemiddel. Du trenger ikke å oppleve sexkjøp som et problem, eller ha et ønske om å slutte for å benytte våre tjenester.
Vi som jobber i KAST Norge har taushetsplikt, og du kan være anonym. Alle våre tjenester er gratis.

LHL

Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet. Siden 1943 har LHL opparbeidet en betydelig kompetanse på områdene helse, fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Vi er også en stor leverandør av helsetjenester gjennom våre sykehus og rehabiliteringssentre.

LLH

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ønsker et samfunn der alle lesbiske, homofile, bifile og transpersoner åpent kan leve sine liv uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. LLH jobber hiv-politisk på flere plan, både nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber aktivt med hiv-forebygging, vi styrker levekårene til personer som lever med hiv og driver flere lokale opplysningsprosjekter.

Make Aids History

Make Aids History er en organisasjon som jobber for å bedre barn og kvinners hverdag i de landene i Afrika der HIV og AIDS er mest utbredt. En liten organisasjon med et bankende hjerte og et glødende engasjement for å hjelpe de som trenger det mest. Make Aids History holder til i Fredrikstad.

Medisinernes Seksualopplysning (MSO)

MSO er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter som siden 1974 har drevet seksual- og samlivsundervisning for ungdom i Oslo-området. MSO har som målsetting å redusere antall uønskede graviditeter, hindre spredning av seksuelt overførbare infeksjoner, samt gi ungdom et positivt syn på egen kropp og seksualitet.

Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand er mest mulig effektiv, og når sine mål. Norad gjør dette ved å gi faglige råd til de som yter bistanden. Vi gir støtte til mange frivillige organisasjoner som arbeider med hiv internasjonalt, og følger opp norsk støtte til ulike FN-organisasjoner. Gjennom støtten til Det globale fondet bidrar vi til at både behandling og forebygging finansieres i mange land.  I UNITAID arbeider vi bla for at prisene på viktige medisiner går ned, slik at flere kan få tilgang til behandling. Gjennom støtte til WHO, UNAIDS og andre FN-organisasjoner, er vi opptatt av at det globale hivarbeidet blir mer effektivt og målrettet, ikke minst rettet inn mot særlig utsatte grupper.

Nye Pluss – Hivpositives landsforening

Nye Pluss (tidligere Pasientrådet for hivpositivet) er en organisasjon av, med og for alle typer personer som lever med hiv. Organisasjonen ønsker å ta opp igjen stafettpinnen etter Pluss, en organisasjon som ble nedlagt i 1999. Nye Pluss ble formelt stiftet på Verdens aidsdag i 2012.

Olafiaklinikken

Olafiaklinikken er en venerologisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus. Vi tilbyr test og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (soi) og arbeider gjennom ulike tiltak med forebygging av soi, spesielt hiv.

PION

PION er interesseorganisasjon for sexarbeidere.  Vi tilbyr: Rådgivning, juridisk veiledning, kontakt med helsevesentet, kondomer og glidemiddel.  Vi svarer på alle spørsmål om sexarbeid.

PMV

PMV er et senter der det utvikles aktiviteter og metoder og strategier for helsefremmende arbeid som oppleves meningsfulle i et flerkulturelt felleskap. Senteret eies og drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, med støtte fra både Oslo kommune og staten. PMV tar utgangspunkt i løsningsorienterte dialoger og empowerment. Mye av virksomheten på PMV er prosjektbasert og primæraktiviteten foregår i grupper. Å spre kunnskap om HIV/AIDS i ulike immigrantmiljøer er et viktig fokusområde gjennom mange av prosjektene PMV jobber med.

Pro Sentret

Pro Senteret er Norges kompetansesenter på området prostitusjon og Oslo kommunes hjelpetiltak for personer som har erfaring med å selge seksuelle tjenester. Senteret tilbyr blant annet helsetjenester, sosialfaglig oppfølging, juridisk bistand og vi driver oppsøkende arbeid på gata, innendørsmarkedet og på internett.

RFSU

RFSU er en partipolitisk, fagforeningsmessig og religiøst uavhengig ideell organisasjon som jobber for et åpent og positivt syn på sex- og samlivsspørsmål. Vi tar utgangspunkt i alles frihet til å være den man vil, å velge å leve som man vil og å nyte som man vil. I Norge arbeider vi spesielt med holdningskampanjer og opplysning om sikker og lystfull sex.

Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom tilbyr seksualundervisning for ungdom. Unge frivillige besøker skoler og andre steder der ungdom møtes for å informere om seksuell helse. Røde Kors Ungdom jobber også for større respekt og toleranse for personer som lever med hiv.

SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. SAIHs motto er ”Utdanning for frigjøring”. Målet er sivil, politisk, økonomisk, sosial og kulturell frigjøring. Middelet er utdanning.

Sex og Politikk

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å ha informasjon og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til abort og om retten – og muligheten – til å praktisere sin legning uten straffeforfølgelse eller fordømmelse. I vårt arbeid med SRHR er også seksualundervisning og hiv på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt.

Sex og Samfunn

Sex og samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Ved Sex og samfunn jobber vi for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort. Vi har et grunnleggende positivt syn på seksualitet og jobber for å bygge ned tabu og stigma. Vi mener at den enkelte har rett til å leve ut sin seksualitet og kjønnsidentitet fri for skam og stigmatisering.

Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom er den eneste organisasjonen for skeive under 30 år i Norge. Vi jobber helsefremmende og rettighetspolitisk for unge lesbiske, homofile, bifile, trans og andre skeive ungdommer og for å skape sosiale møteplasser. Vi har 14 lokallag over hele landet med hovedkontor i Oslo. Skeiv Ungdom jobber for å få ned hivtallene blant unge menn som har sex med menn, mer åpenhet og kunnskap om hiv i de skeive miljøene og mot kriminalisering av hivpositives seksualliv i lovverket.

Velferdsetaten i Oslo kommune

Velferdsetaten tilbyr byomfattende tiltak for rusmiddelmisbrukere. Etaten driver aktivt forebyggende arbeid mot spredning av hiv og andre blodbårne virusinfeksjoner gjennom informasjonsarbeid og utdeling av rene sprøyter, kanyler og kondomer ved byens lavterskel bo- og helsetiltak.